Regulamin sklepu i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym.
Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem kawiarniabezcukru.pl (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez Kawiarnie Bez Cukru z siedzibą w Katowicach (40-004) przy Al. Wojciecha Korfantego 6, posiadającą numer NIP: 5472161078 i numer REGON 364510779, posiadającą adres e-mail: sklep@kawiarniabezcukru.pl, numer telefonu: +48 513923229, zwana dalej „Sprzedawca”. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
1. Postanowienia ogólne.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz oferowania za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług wymienionych w niniejszym regulaminie).
3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumienia art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://kawiarniabezcukru.pl oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej sklepu https://kawiarniabezcukru.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
III. Informacje o towarach i cenach.
1. Informacje o Towarach oferowanych do sprzedaży zamieszczone są na stronie https://kawiarniabezcukru.pl wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego są wyłącznie Towary oznaczone jako „Towar dostępny”.
2. Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
3. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
4. Zamówienia.
5. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient, którym może być: 6. osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych),
7. osoba prawna,
8. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
9. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu https://kawiarniabezcukru.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia.
10.Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantują stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
11.Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
12.Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „Zamów”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
13.W przypadku wyboru formy płatności „on-line” (szybkim przelewem elektronicznym lub kartą) zawarta umowa Sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PayPro SA). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zawarta umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 (pięciu) dni od złożenia zamówienia.
14.Procedura składania zamówienia Towaru.
15.Klient dokonuje wyboru Towaru klikając na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
16.Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
17.Klient może sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie również Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty oraz uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru.
18.Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie na zdjęcie lub nazwę Towaru powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
19.Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Sklep”.
20.Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Przejdź do kasy”.
21.Na tym etapie (Realizacja zamówienia) Klient może podać adres rachunkowy, podać inny adres dostawy niż adres rachunkowy (zamieszkania / firmy) (w przeciwnym razie Towar zostanie dostarczony na adres rachunkowy), a także określić w uwagach, czy chce otrzymać fakturę VAT. 22.Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient wysyła zamówienie do Sklepu, klikając na przycisk „Kupuję i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne jest dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
23.Po wysłaniu zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę „Realizacja zamówienia”, a w przypadku wybrania sposobu płatności online, na stronę serwisu Przelewy24.pl w celu dokonania płatności on-line, a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
24.Jednocześnie po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
25.Sposób, termin i koszty dostawy.
26.Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
27.Sklep oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
28.Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w zamówieniu Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej dalej („Poczta”).
29.Na okres dostawy Towaru składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy przesyłki przez Pocztę. Okres ten wynosi łącznie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień za pośrednictwem płatności on- line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24.pl) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym).
30.Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty.
31.Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
32.podtrzymanie woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo 33.rezygnacji z całości zamówienia, albo 34.zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
35.Dostawa odbywa się, co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie Poczty. Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
36.Na koszt dostawy wpływ może mieć wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. VII. Sposoby i formy płatności oraz zwrot należności.
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
2. płatność on-line – za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
3. przelew zwykły – przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy wskazane na stronie „Sposoby płatności”, 4. osobiście – gotówką, w Kawiarni Bez Cukru pod adresem AL.
Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice.
5. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towaru (na stronie „Koszyk” lub „Realizacja zamówienia”).
6. Nie jest możliwy wybór więcej niż jednej formy płatności (np. celem dokonania dwóch częściowych płatności w różnych formach).
7. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności: 8. w przypadku płatności on-line (szybkim przelewem lub kartą), należność za Towar pobierana, jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24.pl, 9. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności,
10.w przypadku płatności gotówką osobiście, należność za Towar pobierana jest przy wydaniu Towaru.
11.W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).
12.W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru (przesyłki) zapłaconego z góry, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosić będzie opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.
13.Usługę „szybki przelew elektroniczny” za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl realizuje PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000347935.
14.Szczegółowe warunki realizacji płatności „on-line” za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej https:// www.przelewy24.pl/.
VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami.
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy (to jest może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie) w terminie 14 (czternastu) dni – bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. W razie gdy towar jest zobowiązanie do świadczenia usług na rzecz Klienta będącego konsumentem i zostały one wykonane w pełni za wyraźną zgodą Klienta, traci on prawo odstąpienia od umowy.
3. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. 6.
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej sklepu: https://kawiarniabezcukru.pl
7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, zwrotu Towaru.
10.Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
11.W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep).
12.Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
13.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić Towar do sklepu lub przekazać osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
15.Klientom nie będącym konsumentami nie przysługują prawa opisane w punktach 1-14 powyżej (prawo do odstąpienia od umowy).
16.Reklamacja Towaru przez Klientów będących konsumentami.
17.Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
18.Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzeda stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
19.Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
20.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: 21.złożyć oświadczenie o obniżeniu cen; 22.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: 8. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
9. żądać usunięcia wady.
10.Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
12.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu.
13.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.
14.Sklep obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 15.Sklep w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: 16.oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 17.oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
18.żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 19.żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
14.Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
15.Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
16.W przypadku, kiedy określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
17.W terminach określonych w § IX pkt. 15 -16 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
18.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
19.Reklamacja Towaru przez klientów nie będących konsumentami.
Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, osobom prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2. i punkt IX ust. 3. powyżej.
1. Promocje.
2. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
3. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
4. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
XII. Newsletter.
1. Każdy zainteresowany ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu.
2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej w korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).
XIII. Wymagania techniczne.
W celu korzystania ze Sklepu wymagane jest:
1. połączenie z siecią Internet,
2. zainstalowanie w komputerze przeglądarki internetowej. Przeglądarka powinna obsługiwać technologię „cookies”; 3. posiadanie konta e-mail; 4. włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
XIV. Polityka prywatności
1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
2. utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej Podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
3. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, 4. c) Tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
2. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
3. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych (imię i nazwisko, adres dostawy – ulica, kod pocztowy, nazwa miasta; numer telefonu, adres email) będzie skutkowało niemożnością zakupu w sklepie. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
4. O ile klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.
5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia, udokumentowania, rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu jest zawarta umowa oraz działanie przed zawarciem umowy. Natomiast
w przypadku informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną podstawę przetwarzania stanowi zgoda.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zamówienia. W przypadku newslettera adres email będzie przetwarzany do momentu cofnięcia zgody lub zaprzestania jego działania.
8. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
9. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody Klienci mają prawo cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.
10.Postanowienia końcowe.
11.Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
12.Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy:
Klient będący konsumentem, może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umów obejmujących świadczenie usług na rzecz Klienta i została ona wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, Klient traci prawo odstąpienia od umowy.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Klient otrzymał towar.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy [kliknij tutaj], jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji
o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Do zachowania przez Klienta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym zapłacone przez Klienta koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta zgodzi się na inne rozwiązanie.
Klienta nie poniesie żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie lub przekazanie towaru na adres Kawiarnia Bez Cukru Al. Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W przypadku odstąpienia Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.